fbpx

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Helsingborg Arena & Scen AB behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som vi tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss. Här beskriver vi hur Helsingborg Arena & Scen AB behandlar dina personuppgifter.

Om oss
Helsingborg Arena & Scen är en del av Helsingborgs stad. I verksamheterna ingår Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård, Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater och Helsingborg Convention Bureau. Vi har hela staden som vår arbetsplats och vi skapar upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd. Många av evenemangen sker i stadsrummet men huvudsakligen på stadens idrottsarenor och kulturinstitutioner.

Behandling av uppgifter
När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?
Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på våra webbplatser. Dessa cookies används som hjälpmedel till besökaren så att personen enkelt kan nå korrekt information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Besökaren har möjlighet att säga nej eller ja till cookies. Besökaren kan avvisa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt dessa önskemål. Läs om vår cookiepolicy här.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. Vidare kan vi få dina personuppgifter när använder någon av våra tjänster, som exempelvis köp av biljetter, eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande.

Vilka uppgifter behandlas?
Helsingborg Arena & Scen AB behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad använder vi dina uppgifter till?
Helsingborg Arena & Scen AB behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:

  • kunna hantera frågor som ställs till bolaget
  • kunna ge god service när bolagets tjänster används
  • kunna ta emot och hantera synpunkter
  • fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel när vi ska lämna ut allmänna handlingar
  • fullgöra åtaganden som bygger på avtal, såsom till exempel vid köp av biljetter
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, såsom på webbplatser och i sociala medier
  • skicka nyhetsbrev

När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?
Helsingborg Arena & Scen AB har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra ett avtal med dig. Dina personuppgifter kan också behandlas efter en intresseavvägning. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det. Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras av Helsingborg Arena & Scen AB och ibland av våra personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem och nyhetsbrevstjänster som Helsingborg Arena & Scen AB använder). Dina personuppgifter lämnas till tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi eller vår partner ska kunna fullgöra skyldigheter gentemot dig. Exempelvis kan våra externa arrangörer erhålla personuppgifter tillhörandes det specifika evenemanget de arrangerar.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Helsingborg Arena & Scen AB , överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Överföring till tredje land
Personuppgifter lämnas normalt sätt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer vi att det bara sker om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Helsingborg Arena & Scen AB är ett kommunalt bolag som följer arkivlagen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan göra din begäran genom att kontakta oss eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.
Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandlingen. I vissa fall kan du få ut dina personuppgifter för att överföra uppgifterna till ett annat ställe (dataportabilitet).

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras.
Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.
Säkerhet för dina personuppgifter
Helsingborg Arena & Scen AB arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Cookies
Helsingborg Arena & Scen AB:s webbplatser använder så kallade cookies. Vi använder cookies för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Stänger du av cookies förlorar du dock flera funktioner på vår webbplats.
Vidare använder hemsidan mjukvara för spårning som tillhandahålls av Google Analytics. Mjukvaran kan komma att spara en cookie på din hårddisk för att spåra ditt engagemang och hur du använder hemsidan.

Om du vill kontakta oss
Om du vill få ut information om de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen eller om du vill få ut dina personuppgifter för att överföra uppgifterna till ett annat ställe kontaktar du oss på integritetspolicy-hasab@helsingborg.se Märk ditt meddelande med ”Personuppgiftsärende” för snabbare hantering. Inkommer du med en skriftlig begäran, är det viktigt att den är undertecknad av dig och att du angett namn och personnummer. Du når vårt dataskyddsombud på dso.hasab@jpinfonet.se. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Helsingborg Arena & Scen AB
Organisationsnummer: 556870-7607
Adress: Södergatan 1
252 25 Helsingborg
Maila oss: integritetspolicy-hasab@helsingborg.se